התפטרות עובד בשל העתקת מקום מגורים

 

חוק פיצויי פיטורין מונה שורה של נסיבות אשר בהתקיימן ובגינן התפטרותו של עובד תחשב כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים.
בלשון אחר, עובד שהתפטר מעבודתו בשל הנסיבות הנ"ל יהא זכאי לתשלום פיצויי פיטורים ממעסיקו. חלק מן הנסיבות היותר מוכרות לציבור הרחב הינן: התפטרות עובד עקב מצב בריאותי, התפטרות עובד בשל הרעת מוחשית בתנאי העבודה, התפטרות עובד הורה לאחר לידה והתפטרות עובד לרגל העתקת מגורים.
מאמר זה יעסוק, איפוא, במקרים בהם עובד מבקש להתפטר עקב רצונו להעתיק את מקום מגוריו. כפי שיוצג להלן החוק קובע רשימה סגורה של נסיבות ומקרים אשר מזכים עובד זה בפיצויי פיטורין. עובד אשר מתפטר במקרים ובנסיבות אחרות מאלה הקבועים בחוק אינו זכאי לפיצויי פיטורים בשל העתקת מקום מגוריו.
העתקת מקום מגורים:

1. רואים התפטרותו של עובד כפיטורים אם המרחב בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום  מגוריו הקודם.

מעבר לישוב חקלאי או ישוב באזור פיתוח:
2. רואים התפטרותו של עובד כפיטורים, אם העובד גר לפחות 6 חדשים בישוב חקלאי או בישוב באזור פיתוח שאליו העתיק את מגוריו.

העתקת מקום מגורים של בן הזוג המשרת בצבא:
3. רואים התפטרותו של עובד כפיטורים אם העתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן-זוגו המשרת בשירות צבאי על פי התחייבות לשירות קבע, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם;

מעבר מגורים להתנחלות או היאחזות:
4. רואים התפטרות של עובד כפיטורים, אם העובד העתיק את מקום מגוריו למקום התנחלות או היאחזות שיאשרו  לענין שר הבטחון ושר החקלאות וגר באותו מקום לפחות ששה חדשים  רצופים.

בן הזוג משרת במשטרה או בשב"ס והועבר מקום:
5. רואים התפטרותו של עובד כפיטורים אם  העתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן-זוגו המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין  מקום מגוריו הקודם הוא לפחות 40 ק"מ ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם;

בן זוג בשליחות המדינה:
6. רואים התפטרותו של עובד כפיטורים, אם העתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו היוצא לתקופה העולה על  ששה חדשים לחוץ לארץ בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית -   הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, קרן קיימת לישראל או קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, והמעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות כאמור.

מעבר מגורים עקב גירושין:
7. רואים התפטרותו של עובד כפיטורים אם התפטר מעבודתו עקב גירושין שלו והעתיק מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שגר ביישוב כאמור ששה חדשים לפחות;

הצטרפות לבן זוג העובד בשירות המדינה:
8. רואים התפטרות של עובד כפיטורים, אם  התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוג העובד בשירות המדינה או גוף ציבורי אחר שאישרה לענין זה הממשלה, ואשר היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על-פי החלטת הממשלה, והמרחק בין מקום מגוריו הקודם ובין ירושלים הוא 40 ק"מ לפחות.

הצטרפות לבן זוג העובר למקום אחר:
9. רואים התפטרותו של עובד כפיטורים, אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר בישראל הנמצאים לפחות ארבעים קילומטרים ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שמקום מגוריו החדש של העובד  רחוק יותר ממקום עבודתו ממקום מגוריו הקודם ושהעובד גר שישה חודשים לפחות במקום מגוריו החדש.
אם כן קיימת חשיבות למרחק – 40 ק"מ וכן לשינוי החל בין המצב הקודם להעתקת מקום המגורים. הרציונאל הוא שיש במצב שנכפה על העובד כדי טורח רב ושינוי נסיבות מהותי שאינו תלוי בו ולכן יש לזכות את העובד בפיצויים.