אכיפת סעיף פיצויים מוסכמים בהסכם

 

סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, עוסק בנושא הפיצויים המוסכמים ומגדירו כסעד אותו יכולים הצדדים לעסקה לקבוע מראש במקרה של הפרת החוזה, ואולם סעיף זה גם מאפשר לבית המשפט להתערב כאשר הוא סובר שהפיצוי שנקבע הינו בלתי סביר או מוגזם.

הגדרת ומטרות הסעיף
פיצויים מוסכמים, כהגדרתם בסעיף 15 לחוק הנ"ל נקבעים מראש כסכום שישולם לצד הנפגע ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו, מטרת הכללת סעיף כזה בהסכמים הינה כפולה. המטרה הראשונה, הינה ליצור הרתעה. קיים לפחות צד אחד שמעוניין להרתיע את הצד שכנגד מלסגת או מלהפר את ההסכם ולכן מקובל לקבוע כפיצוי מוסכם סכום יחסית גבוה (ואולי אף לא פרופורציונלי לנזק שעלול להיגרם למי מהצדדים) אשר יצור את ההרתעה כאמור. המטרה השנייה, הינה לפשט את ההליך המשפטי אם והיה והופר ההסכם. כאשר קובעים פיצוי בסכום ספציפי, קל יותר יהיה לנהל תביעה כספית בגין הפרת חוזה ע"פ סדרי הדין האזרחיים הנהוגים בבתי המשפט, שכן הסכום הוגדר מראש ובנוסף, לפחות לכאורה, אין צורך אף להוכיח שנזק אכן נגרם.

סמכות בית המשפט להפחית את גובה הפיצוי המוסכם

הסיפא לסעיף 15 הנ"ל קובעת כי בית המשפט רשאי להפחית את סכום הפיצוי המוסכם אם מצא שסכום זה נקבע ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לצפותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה. הדגש הינו שמדובר בנזק שניתן היה לצפותו מראש וללא כל קשר לנזק שאכן נגרם בפועל לנפגע. הפסיקה מתייחסת לכך רבות ובוחנת את הסבירות על פי קו מנחה זה.

גישת בית המשפט באופן כללי
בעקרון, בית המשפט יתערב ויפחית את סכום הפיצוי המוסכם רק במקרים חריגים ובצורה דווקנית וצרה, בהתייחסו לסמכותו זו כחריג לכלל המאפשר את החופש לצדדים להגדיר פיצויים מוסכמים בחוזים. כל עוד קיים יחס סביר כלשהו בין סכום הפיצוי המוסכם לסכום הנזק המרבי שהיה צפוי בעת חתימת ההסכם, ולו גם דחוק, לא יתערב בית המשפט וישאיר את הפיצוי המוסכם בתוקפו. ניתן לומר ככלל כי בית המשפט לא יתן תוקף לפיצוי מוסכם שסכומו עולה על 20% מסכום העסקה.

במקרים רבים יש חשיבות להכללת סעיף פיצויים מוסכמים בחוזה. יתרונו של סעיף כאמור הינו בכך שהוא מאפשר לצדדים להסכים ביניהם על פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק בשיעור של הנזק שניתן היה לצפות מראש בעת כריתת החוזה. יחד עם זאת, קיימת הגבלה בחוק באשר לחופש הצדדים לקבוע בהסכמה פיצוי שהוא מוגזם ובית המשפט יתערב במקרים כאלו.
בפסיקת בית המשפט, חוזרים בתי המשפט ומזכירים פעם אחר פעם על היות סמכות התערבותם דבר שבחריג, אך בפועל אנו עדים להפחתות רבות של הפיצוי על ידי בתי המשפט מנימוקים שונים.
לפיכך, בעת המו"מ לקביעת סכום של פיצוי מוסכם בהסכם, יש לקבוע את גובה הסכום ככזה שיהיה ריאלי ומשקף את הנסיבות ולא כאמצעי הרתעה חסר פרופורציה.  צד לעסקה צריך להסתכל קדימה, לנסות ולהעריך כיצד יראה בית המשפט את סכום הפיצוי המוסכם שנקבע, במקרה של מחלוקת בין הצדדים. ניתן לומר כי פיצוי מוסכם סביר,  שלא יתערב בו בית המשפט, צריך להיות כזה אשר ישקף את הנזק הצפוי כך ששום צד לא ירוויח יתר על המידה מכך שהצד השני הפר את העסקה.